CLAUDETTE Comforter Set

CLAUDETTE Comforter Set

CLAUDETTE Comforter Set

Quilted Cotton with 2 Pillowcovers
White
– Small
– Large
– Euro Set (White only)